DOKUMENTY

NOTARIUSZ  BEZPŁATNIE UDZIELA  INFORMACJI I WYJAŚNIEŃ W SPRAWIE CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH

Czynności notarialne dokonywane są po wcześniejszym telefonicznym, mailowym lub osobistym uzgodnieniu terminu i przedstawieniu w formie papierowej, poniżej opisanych dokumentów. Wymienione poniżej dokumenty stanowią tyko bazę do przeprowadzenia czynności notarialnych, każdy przypadek jest inny i Notariusz może wymagać dodatkowych dokumentów, o czym poinformujemy klientów kancelarii po zweryfikowaniu konkretnego stanu prawnego i faktycznego.

1. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI:

 • odpis zwykły księgi wieczystej (pobiera notariusz za pomocą systemu elektronicznego na miejscu w kancelarii),
 • podstawa nabycia, czyli dokument na podstawie, którego nabyto nieruchomość, na przykład: wypis aktu notarialnego -umowy sprzedaży lub umowy darowizny, prawomocne Postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub Akt Poświadczenia Dziedziczenia, w przypadku spadkobrania bądź darowizny łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców bądź obdarowanych z obowiązku podatkowego,
 • dane osobowe Kupujących i Sprzedających, Obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zamieszkania),
 • dodatkowo, w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
 • wartość rynkowa działki (cena sprzedaży),
 • warunki i data wydania działki,
 • numer konta bankowego sprzedających,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub też decyzja o warunkach zabudowy,
 • wypis z rejestru gruntów obowiązkowo dla działki wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej (uwaga! dokument ten musi zawierać klauzulę, iż „dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”), 
 • zaświadczenie o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach,
 • zaświadczenie o objęciu nieruchomości obszarem rewitalizacji oraz Specjalną Strefą Rewitalizacji,
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział,
   

2. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ:

 • odpis zwykły  księgi wieczystej (pobiera notariusz za pomocą systemu elektronicznego na miejscu w kancelarii),
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku oraz akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania bądź darowizny łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców bądź obdarowanych z obowiązku podatkowego,
 • dane osobowe Kupujących i Sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zamieszkania),
 • dodatkowo, w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
 • wartość rynkowa lokalu,
 • warunki i data wydania lokalu,
 • numer konta bankowego sprzedających,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
   

3. SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej  o przysługującym prawie do lokalu, wraz z opisem lokalu,
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest przydział lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowa o przekształcenie spółdzielczego, lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawomocne Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub Akt Poświadczenia Dziedziczenia, w przypadku spadkobrania bądź darowizny łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców bądź obdarowanych z obowiązku podatkowego,
 • odpis zwykły lub numer księgi wieczystej, jeżeli została ona założona,
 • dane osobowe Kupujących i sprzedających (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zamieszkania),
 • dodatkowo, w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
 • wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży),
 • warunki i data wydania lokalu,
 • numer konta bankowego sprzedających,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych.
   

4. TESTAMENT:

 • dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia),
 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia).
   

5. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI:

 • dane osobowe Mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zamieszkania),
 • dane osobowe Pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania),
 • opis nieruchomości, najlepiej - zwykły odpis księgi wieczystej (numer księgi wieczystej).
 • Do udzielenia pełnomocnictwa konieczne jest stawiennictwo Mocodawcy; obecność pełnomocnika nie jest konieczna.
   

6. AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:

 • akt zgonu Spadkodawcy,
 • testament Spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
 • akt stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne),
 • numer PESEL zmarłego (wymagany jest dokument potwierdzający numer PESEL, np. dowód osobisty zmarłego).
   

7. UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (np. intercyza):

 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zamieszkania).
   

8.POŚWIADCZENIA

WŁASNORĘCZNOŚĆ PODPISU
Przy poświadczeniu podpisu czynność notarialna, zgodnie z art. 96 ustawy Prawo o notariacie, dotyczy wyłącznie poświadczenia podpisu. Podpisy na dokumentach składane są w obecności notariusza. Jeżeli podpis na poświadczonym dokumencie nie był złożony w obecności notariusza, osoba, która podpisała, może uznać przed notariuszem złożony podpis za własnoręczny.
Do poświadczenia podpisu wystarczy obecność osoby, której podpis ma zostać poświadczony. Osoba ta, powinna stawić się osobiście, ze swoim dokumentem tożsamości (dowodem osobistym, paszportem lub kartą pobytu) oraz z dokumentem, pod którym chce złożyć podpis.

ZGODNOŚĆ ODPISU LUB WYCIĄGU Z OKAZANYM DOKUMENTEM
W celu sporządzenia odpisu/wyciągu dokumentu, notariuszowi musi zostać okazany oryginał dokumentu, zaś osoba okazująca dokument powinna stawić się w Kancelarii ze swoim dokumentem tożsamości (dowodem osobistym, paszportem lub kartą pobytu).

DATA OKAZANIA DOKUMENTU (DATA PEWNA)
W celu opatrzenia dokumentu datą pewną, notariuszowi musi zostać okazany oryginał dokumentu, zaś osoba okazująca dokument powinna stawić się w Kancelarii ze swoim dokumentem tożsamości (dowodem osobistym, paszportem lub kartą pobytu).

9. PRZYDATNE INFORMACJE:

Zaświadczenie z urzędu skarbowego
Jest wymagane, jeżeli sprzedający nabył przedmiot umowy w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu nieodpłatnej renty, użytkowania oraz służebności dokonanej po 1 stycznia 2007 roku; przy czym zaświadczenie z urzędu skarbowego, odnośnie nabycia w drodze dziedziczenia, zawsze jest wymagane. Zaświadczenie stanowi o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego i jest wymagane, jeżeli notariusz, po wglądzie do księgi wieczystej, stwierdzi, że nabycie nastąpiło na podstawie dziedziczenia. Jeżeli zbywca zgubi lub nie znajdzie w posiadanych dokumentach odpisu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, to przed udaniem się do urzędu skarbowego będzie musiał zamówić taki odpis w sądzie cywilnym, gdzie toczyła się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku. Zaświadczenie z urzędu skarbowego jest potrzebne niezależnie od tego, czy osoba dziedzicząca czy obdarowana jest zwolniona od podatku lub nastąpiło przedawnienie.

Wymeldowanie
Dla strony Kupującej korzystniejsza jest sytuacja, w której zbywca wymelduje się z lokalu przed zawarciem aktu - umowy sprzedaży. Jeżeli bowiem tego nie zrobi, to nowy właściciel może być zmuszony do przeprowadzenia procedury administracyjnej związanej z wymeldowaniem osób, które opuściły lokal, a się nie wymeldowały, a procedura ta jest dość długotrwała. Z samych względów formalnych wymeldowanie nie jest jednak konieczne do zawarcia umowy. Jeśli nabywcy wyrażają zgodę na późniejsze wymeldowanie, to nie ma przeszkód, aby taki zapis znalazł się w akcie. Podobna sytuacja dotyczy rozliczenia kosztów eksploatacyjnych - jest to kwestia umowy między stronami aktu notarialnego.

Uwaga!
Ze względu na okres pandemii COVID-19 prosimy, w miarę możliwości, o przesyłanie nam dokumentów do czynności drogą mailową na adresy e-mail naszej Kancelarii:
- sekretariat
- notariusz

W kancelarii, każdorazowo klient musi wylegitymować się ważnym dowodem osobistym, paszportem bądź kartą pobytu, w celu stwierdzenia tożsamości, przy czym Notariusz nie może stwierdzić tożsamości na podstawie aplikacji mObywatel.

Ius est ars boni et aequi (D. 1.1.1 pr.)
– Prawo jest sztuką tego, co dobre i sprawiedliwe.