O KANCELARII

KANCELARIA NOTARIALNA
ZUZANNA NIEDŹWIEDŹ - NOTARIUSZ

Szanowni Państwo,

Witam na stronie prowadzonej przeze mnie Kancelarii Notarialnej,

Jako osoba zaufania publicznego, po mianowaniu do pełnienia funkcji notariusza przez Ministra Sprawiedliwości, czuwam, aby czynności notarialne zabezpieczały interesy Klientów kancelarii oraz innych osób, dla których czynność te mogą powodować skutki prawne. Swoją osobą i posiadaną wiedzą gwarantuję fachowość wykonywania czynności oraz ich zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

Szanując Państwa czas, postaram się,  by byli Państwo  zadowoleni ze świadczonych przeze mnie usług notarialnych.

Jako notariusz udzielam bezpłatnie informacji i wyjaśnień dotyczących czynności notarialnych, dlatego też spotkania ze mną mają na celu omówienie danej czynności notarialnej, wytłumaczenie jej istoty, celu i skutków prawnych, określenie dokumentów, które są konieczne do jej dokonania wraz ze wskazaniem miejsc, w których można je uzyskać.

Podczas dokonywania czynności notarialnych, każdy z Klientów Kancelarii otrzymuje wydrukowany projekt aktu notarialnego odczytywanego przez notariusza, po odczytaniu w miłej atmosferze, sumiennie, kompleksowo, udzielam odpowiedzi na Państwa każde pytanie.

Zapraszam do współpracy.

Zuzanna Niedźwiedź
Notariusz 
 

Dochowanie należytej staranności przy wykonywaniu czynności notarialnych

Przepis art. 80 § 2 ustawy - Prawo o notariacie nakłada na notariusza obowiązek “czuwania nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność notarialna może powodować skutki prawne. Przepis art. 49 tej ustawy nakazuje notariuszowi dochowanie “szczególnej staranności” przy wykonywaniu czynności notarialnych. Z kolei art. 18 § 1 ustawy mówi o obowiązku notariusza do zachowania w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.

Podczas odczytywania aktu notarialnego  każda ze stron czynności otrzymuje projekt aktu notarialnego, aby mogła się z nim zapoznać. Zmiany wprowadzane są na bieżąco w treści aktu. W czasie odczytywania aktu notarialnego wyświetlana jest treść elektronicznej księgi wieczystej, której dotyczy czynność, a wydruk aktualnej treści jest dołączany do aktu notarialnego.

Taki system pracy daje nam pewność, że nasi Klienci zapoznali się z treścią czynności notarialnej oraz księgi wieczystej, której czynność dotyczy, co daje im poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość aktywnego udziału w formułowaniu oświadczeń składanych w treści aktu notarialnego.

Obowiązujące przepisy prawa nakładają na notariusza obowiązek przesyłania wypisów oraz odpisów poszczególnych czynności notarialnych do odpowiednich instytucji. Obowiązek ten staramy się spełnić w jak najszybszym możliwym terminie, niejednokrotnie krótszym niż ten zakreślony ustawowo.

Obowiązek dochowania tajemnicy notarialnej jest bardzo ważnym aspektem pracy kancelarii. Podczas rozmowy telefonicznej nie możemy udzielić naszym klientom informacji dotyczących treści aktu notarialnego. Proszę nam wierzyć, takie postępowanie nie wynika z naszej złej woli. Ma jedynie na celu zapewnienie bezpieczeństwa interesu Klientów kancelarii i wywiązywanie się z obowiązków, które nakłada na nas ustawa. Rozmowa telefoniczna nie pozwala nam na identyfikację rozmówcy jako strony aktu notarialnego.

Mamy nadzieję, że opisany wyżej system pracy naszej kancelarii będzie odpowiadał Państwa oczekiwaniom i przyczyni się do właściwego zabezpieczenia Państwa interesów. Będziemy wdzięczni za wszelkie Państwa sugestie, które pomogą nam jeszcze usprawnić nasze działania.
 

Zuzanna Niedźwiedź
Notariusz 

Ius est ars boni et aequi (D. 1.1.1 pr.)
– Prawo jest sztuką tego, co dobre i sprawiedliwe.