OPŁATY

Notariusz pobiera następujące opłaty z tytułu dokonania określonych czynności notarialnych:

  • Taksę notarialną, ustalaną indywidualnie, która uzależniona jest od wartości przedmiotu umowy i poziomu zawiłości danej sprawy, ponieważ stopień skomplikowania umowy bezpośrednio przekłada się na dłuższe zaangażowanie w daną sprawę. Taksa notarialna, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podlega opodatkowaniu  podatkiem od towarów i usług według stawki 23%
  • Maksymalną wysokość wynagrodzenia notariusza reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości  z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.
  • Opłaty sądowe pobierane przez notariusza w związku ze złożeniem w danym akcie notarialnym, wniosku wieczystoksięgowego (wniosek o wpis własności, wpis służebności, wpis hipoteki itp.). Następnie opłaty sądowe są przekazywane na rachunki bankowe właściwych sądów. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju dokonywanych wpisów i jest określona w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
  • Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany przez notariusza i odprowadzany na konto danego Urzędu Skarbowego. Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych.
  • Wysokość podatku oraz opodatkowane czynności wymienia enumeratywnie Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.
  • Podatek od spadków i darowizn pobierany przez notariusza i odprowadzany na konto danego Urzędu Skarbowego. Podatek pobierany  jest od umowy darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Wysokość podatku oraz opodatkowane czynności określa ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.
  • Opłatę za wypisy aktu, mające moc prawną oryginału aktu. Koszt jednej strony  wypisu to 6 zł, która to kwota zgodnie z obowiązującymi przepisami, podlega opodatkowaniu  podatkiem od towarów i usług według stawki 23%. Wypisy wydawane są stronom oraz wysyłane są przez notariusza do organów takich jak m.in. Urząd Skarbowy, Urząd Gminy, Sąd Wieczystoksięgowy.
     

Dodatkowo informujemy, iż w kancelarii istnieje możliwość dokonania zapłaty poprzez kartę płatniczą,  jednakże prosimy pamiętać, iż podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz opłaty sądowe należy uiścić w gotówce bądź przelewem przed dokonaniem czynności notarialnych.

 

Ius est ars boni et aequi (D. 1.1.1 pr.)
– Prawo jest sztuką tego, co dobre i sprawiedliwe.